Criteria voor deelnemers en projecten:

  • Prijzen worden aan personen toegekend en zijn niet overdraagbaar.
  • Inzendingen die na 15 februari 2014 worden aangemeld, onjuist of onvolledig zijn of niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname.
  • Inzendingen kunnen worden aangepast tijdens de gehele wedstrijdperiode.
  • Your Bricks bepaalt of een project aan de voorwaarden voldoet.
  • Wanneer een project ingediend wordt door meerdere personen, kan slechts 1 deelnemer meedoen met Your Bricks.
  • Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Your Bricks behandelt persoonsgegevens van deelnemers op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving.
  • Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor het aangemelde initiatief blijven volledig bij de indiener, Your Bricks heeft het recht om deelnemers in de media te publiceren.

 
Aansprakelijkheid
De participerende organisaties aan Your Bricks zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met deelname aan dit programma of de gewonnen prijs. De participerende organisaties aan Your Bricks zijn niet aansprakelijk voor netwerk- en/of computerstoringen, hieronder mede begrepen storingen als gevolg waarvan het project van deelnemer niet tijdig op de site is geplaatst.
 
Beëindiging/wijziging
Your Bricks behoudt zich het recht voor om de wedstrijd zonder opgaaf van reden en zonder eerder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf tussentijds te wijzigingen en/of te beëindigen. Your Bricks kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen, bepaalde onderdelen van deze voorwaarden wijzigen zonder eerder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
 
Publicatie
Alle initiatieven worden na goedkeuring door de redactie geplaatst op de website www.yourbricks.nl. De initiatiefnemer krijgt hiervan een bericht. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen het auteursrecht op het door de deelnemer ingediende project, blijven bij de deelnemer berusten. De deelnemer verleent Your Bricks een licentie om de ingediende initiatieven openbaar te maken, te verveelvoudigen en in de ruimste zin van het woord te gebruiken, o.a. voor promotionele doeleinden. De deelnemers zullen geen vergoeding ontvangen voor het gebruik van de inzending van hun project. Alle deelnemers geven door deelname tevens toestemming voor het gebruik van hun naam en hun gegevens in het kader van Your Bricks of daaruit voortvloeiende promotionele acties.Door deelname aan Your Bricks accepteert de deelnemer deze actievoorwaarden die gedurende de actieperiode inzichtelijk zijn op www.yourbricks.nl.
 
Uitsluitingen
Medewerkers van Timu Kota, de ASN Bank, NCDO en Schrijf-Schrijf zijn uitgesloten van deelname.
 
Uitvoerders van dit project zijn Stichting Timu Kota, statutair gevestigd te Bilthoven aan de Kometenlaan 98, KvK 30207034, ASN Bank N.V., statutair gevestigd te ’s Gravenhage aan de Alexanderstraat 28, KvK 27084150 en Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), statutair gevestigd te Amsterdam aan de Mauritskade 63, KvK 41215665, Schrijf-Schrijf, statutair gevestigd te Utrecht aan de Oudegracht 267, KvK 52011984.
 
Juridische aansprakelijkheid wordt gedragen door bovengenoemde partijen maar valt onder verantwoording van Stichting Timu Kota, statutair gevestigd te Bilthoven aan de Kometenlaan 98, KvK 30207034.
 
Hoofdfinancier van dit project is SNS REAALFonds.